MLADÁ SCÉNA
Ústí nad Labem
ÚVOD | NOVINKY
Podporují nás:

statutární město
Ústí nad Labem
Právě teď nic nového...
Na­vštiv­te naše di­va­dlo v Domě kul­tu­ry v Ústí nad Labem, Velká Hra­deb­ní 19, v cen­t­ru města.
 
Před­sta­vu­ji Vám Mla­dou scénu, di­va­dlo hra­jí­cí nejen pro děti a mlá­dež.
Náš sou­bor vzni­kl před více než dva­ce­ti lety a za celou dobu své exis­ten­ce se snaží uká­zat dětem kou­zel­ný svět po­há­dek a pro­bu­dit v nich je­jich před­sta­vi­vost.
Pro na­še­ho di­vá­ka vy­bí­rá­me ty nej­lep­ší di­va­del­ní texty a v po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech přímo pro nás dra­ma­ti­zu­je slav­né po­hád­ky ta­len­to­va­ná au­tor­ka Kris­ti­na Her­zi­no­vá.
Abychom dětem co nej­víc při­blí­ži­li svět kou­zel a ima­gi­na­ce, kla­de­me zvlášt­ní důraz na vý­tvar­nou slož­ku in­sce­na­cí. Za­jí­ma­vá scé­no­gra­fie, vy­u­ži­tí lu­mi­nis­cenč­ní­ho di­va­dla, bo­ha­té kos­týmy, svě­tel­né a py­ro­tech­nic­ké efek­ty, to vše činí naše di­va­dlo je­di­neč­ným a pro děti ne­smír­ně lá­ka­vým.
Pavel Trdla, re­ži­sér a šéf sou­bo­ru.