MLADÁ SCÉNA
Ústí nad Labem
O NÁS
Podporují nás:

statutární město
Ústí nad Labem
Pyšná princezna (1982)
Či­no­her­ní di­va­del­ní sou­bor Mladá scéna vzni­kl v roce 1981 při bý­va­lém KaSS města Ústí nad Labem. Zpo­čát­ku síd­lil v ne­pří­z­ni­vých pod­mín­kách v okra­jo­vé čtvr­ti (Klub Před­li­ce - Li­do­vý dům), od roku 1992 v kul­tur­ním domě CORSO v Krás­ném Březně. Od roku 2008 má svoji do­mov­skou scénu v Domě kul­tu­ry v cen­t­ru Ústí nad Labem. Zde také plní funk­ci di­va­dél­ka pro děti a mlá­dež.
Ve své dra­ma­tur­gii se od za­čát­ku pře­váž­ně ori­en­tu­je na kla­sic­ká díla do­má­cí i za­hra­nič­ní dra­ma­ti­ky pro děti a mlá­dež, kte­rou zin­sce­no­vá­vá mo­der­ním, ne­tra­dič­ním způ­so­bem. Právě pro tento ne­ob­vyk­lý, ná­roč­ný způ­sob (in­sce­nač­ní i eko­no­mic­ký) je vy­hle­dá­va­ným sou­bo­rem na nej­růz­něj­ších fes­ti­va­lech, pře­hlíd­kách apod. Na­pří­klad Ra­do­nic­ký di­va­del­ní pod­zim, Li­bo­cho­vic­ké di­va­del­ní léto, Čes­ko­lip­ský pod­zim, Rý­zmber­ské di­va­del­ní léto, Hrá­dec­ký di­va­del­ní pod­zim, Zno­jem­ský strom po­há­dek, Vy­so­čin­ská buch­ta, a další.
Malá mořská víla (1992)
Hlav­ní sil­nou strán­kou všech in­sce­na­cí je pře­de­vším vý­tvar­ná slož­ka, za­jí­ma­vá scé­no­gra­fie kos­tý­mů i scény a po­u­ži­tí čer­né­ho di­va­dla. Sou­čás­tí ná­roč­né vý­pra­vy je i ne­ob­vyk­lá svě­tel­ná tvor­ba scény včet­ně svě­tel­ných efek­tů. Dal­ším sil­ným atri­bu­tem je vlast­ní au­tor­ská hudba, na které sou­bor spo­lu­pra­cu­je s ně­ko­li­ka hu­deb­ní­mi skla­da­te­li.
Od roku 1985 až do ne­dáv­né doby se sou­bor pra­vi­del­ně zú­častňoval kraj­ské pře­hlíd­ky Do­spě­lí dětem v Novém boru, kde kaž­do­roč­ně zís­ká­val uzná­ní. Ceny za režii, dra­ma­tur­gii, he­rec­ké vý­ko­ny, scé­no­gra­fii, hu­deb­ní slož­ku in­sce­na­ce a cena di­vá­ků byly takřka tra­di­cí.
Od roku 1989 byla Mladá scéna pra­vi­del­ným účast­ní­kem ná­rod­ní pře­hlíd­ky či­no­her­ních ama­tér­ských di­va­del hra­jí­cích pro děti Po­pel­ka - Do­spě­lí dětem. Od­bor­nou po­ro­tou byl sou­bor hod­no­cen jako vý­tvar­ně-tech­nic­ké di­va­dél­ko s vy­so­ce tvo­ři­vým po­ten­ci­á­lem a s vy­so­kou účin­nos­tí na dět­ské­ho di­vá­ka po strán­ce etic­ké i es­te­tic­ké.
Pták Ohnivák a liška Ryška (1994)
Sou­bor se vy­pra­co­val mezi di­va­dly hra­jí­cí­mi pro děti a mlá­dež na před­ní místo a re­pre­zen­to­val Čes­kou re­pub­li­ku i v za­hra­ni­čí (např. Ra­kous­ko, Slo­ven­sko, Chor­vat­sko, Ně­mec­ko). S in­sce­na­ce­mi Malá moř­ská víla, Di­vo­ké la­bu­tě, Mau­glí a Pták Oh­ni­vák a Liška Ryška se zú­čast­nil vr­chol­né pře­hlíd­ky ama­tér­ské­ho di­va­dla Ji­rás­kův Hro­nov.
V roce 2000 pro­dě­lal sou­bor roz­sáh­lou re­for­mu a za­mě­řil se více na svou zá­jez­do­vou čin­nost. Pro své vy­tí­že­ní re­zig­no­val na sou­těž­ní pře­hlíd­ky a dále se jich už bo­hu­žel ne­ú­čast­ní.
V sou­čas­né době tvoří kme­no­vou část sou­bo­ru deset členů, kteří můžou a jsou ochot­ni vě­no­vat Mladé scéně veš­ke­rý svůj volný čas. Na re­per­toá­ru udr­žu­jí v prů­mě­ru čtyři vý­prav­né po­hád­ky, které hrají na je­viš­tích po celé re­pub­li­ce. Ně­kte­ré ti­tu­ly již měly více než 200 re­príz.
Kocour Modroočko (2013)
Cel­ko­vě má však stále sou­bor kolem tři­ce­ti členů, kteří hrají pře­de­vším na do­má­cí půdě v Domě kul­tu­ry v cen­t­ru Ústí nad Labem. Pro bu­dou­cí léta si Mladá scéna vy­cho­vá­vá nové členy a za tímto úče­lem byla za­lo­že­na tzv. he­rec­ká pří­prav­ka.
Dá se bez nad­sáz­ky říci, že Mladá scéna ne­po­chyb­ně patří mezi špič­ku ve svém oboru. Po dobu své více než tři­ce­ti­le­té exis­ten­ce se více než úspěš­ně snaží svými po­hád­ka­mi okouz­lit a po­tě­šit své dět­ské di­vá­ky.