MLADÁ SCÉNA
Ústí nad Labem
CO HRAJEME
Podporují nás:

statutární město
Ústí nad Labem
Jonathan Swift, Kristina Herzinová:
Gulliverovy cesty - Mezi Liliputy
2015
Ima­gi­nár­ní ces­to­pis Jo­natha­na Swif­ta byl po­pr­vé vy­da­ný v roce 1726 a od té doby vy­chá­zí v dal­ších a dal­ších vy­dá­ních a na­sta­vu­je ne­mi­lo­srd­ně zr­ca­dlo lid­ské zlobě a zka­že­nos­ti.
O jeho zpra­co­vá­ní se po­kou­še­la nejen různá di­va­dla ale i fil­mo­ví tvůr­ci. Gul­li­ve­ro­vy cesty je jeden z mála ti­tu­lů, u nichž se do­ko­na­le klou­bí humor, dob­ro­druž­ství a ne­otře­lá fi­lo­zo­fie.
Pro naše di­va­del­ní ztvár­ně­ní jsme vy­bra­li dva první díly, kdy se ces­to­va­tel ocitá v říši li­li­pu­tán­ských tr­pas­lí­ků a poz­dě­ji v zemi obrů. Vě­ří­me, že se budou děti skvě­le bavit a do­spě­lý divák po chvil­ce smí­chu začne ur­či­tě pře­mýš­let o svém cho­vá­ní a o lid­stvu obec­ně.
Le­mu­el Gul­li­ver se vy­dá­vá na svou první cestu jako lodní ranho­jič. Neměl však štěs­tí, jeho loď ztros­ko­ta­la a on se ocitl v říši Li­li­pu­tů.
Jeho po­sta­va ne­bu­di­la u Li­li­pu­tů dů­vě­ru a přes­to že se malí tvo­reč­ko­vé dě­si­li z jeho ve­li­kos­ti, spou­ta­li jej a za­ja­li. Po au­di­en­ci u cí­sa­ře mu byla udě­le­na mi­lost za pří­slib, že jim po­mů­že po­ra­zit ne­pří­te­le z os­t­ro­va Blet­fusko.
Zís­kal nejen nové přá­te­le, ale i ná­klon­nost prin­cez­ny a fa­leš­nou přízeň krá­lov­ny, která mu nad­bí­ha­la. Gul­li­ve­ro­vy služ­by cí­sa­ři se na­pl­ni­ly, když Bletf­so­vé za­lo­ži­li v Li­li­pu­tu požár. Gul­li­ver jed­no­du­chým způ­so­bem oheň zlik­vi­do­val a vydal se do boje proti Blet­fu­sům.
Svůj slib tak do­dr­žel, avšak císař ne­chtěl po­ra­zit jen voj­sko, ale vy­ža­do­val po Gul­li­ve­ro­vi, aby zni­čil celý os­t­rov, všech­ny Blet­fuse, muže, ženy i děti. Po od­mít­nu­tí to­ho­to roz­ka­zu, kdy mu císař vy­hro­žo­val smrtí, se za po­mo­ci svých přá­tel a prin­cez­ny do­stal k do­sta­teč­ně velké lodi a od­plul.