MLADÁ SCÉNA
Ústí nad Labem
CO HRAJEME
Podporují nás:

statutární město
Ústí nad Labem
Jonathan Swift, Kristina Herzinová:
Gulliverovy cesty - Mezi Liliputy
2015
Ima­gi­nár­ní ces­to­pis Jo­natha­na Swif­ta byl po­pr­vé vy­da­ný v roce 1726 a od té doby vy­chá­zí v dal­ších a dal­ších vy­dá­ních a na­sta­vu­je ne­mi­lo­srd­ně zr­ca­dlo lid­ské zlobě a zka­že­nos­ti.
O jeho zpra­co­vá­ní se po­kou­še­la nejen různá di­va­dla ale i fil­mo­ví tvůr­ci. Gul­li­ve­ro­vy cesty je jeden z mála ti­tu­lů, u nichž se do­ko­na­le klou­bí humor, dob­ro­druž­ství a ne­otře­lá fi­lo­zo­fie.
Pro naše di­va­del­ní ztvár­ně­ní jsme vy­bra­li dva první díly, kdy se ces­to­va­tel ocitá v říši li­li­pu­tán­ských tr­pas­lí­ků a poz­dě­ji v zemi obrů. Vě­ří­me, že se budou děti skvě­le bavit a do­spě­lý divák po chvil­ce smí­chu začne ur­či­tě pře­mýš­let o svém cho­vá­ní a o lid­stvu obec­ně.
Jeho druhá cesta do­ved­la Gul­li­ve­ra do země obrů, kde jej v lo­dič­ce našli dva sed­lá­ci. Od­nes­li ho dětem na hraní. Když zjis­ti­li, že se hýbe a mluví, uka­zo­va­li ho jako atrak­ci po celé zemi a na­ko­nec ho pro­da­li sa­mot­né krá­lov­ně. Gul­li­ver se tak do­sta­ne ke dvoru, kde se těší velké pří­z­ni. Po ur­či­té době se mu však za­stesk­ne po svém do­mo­vě, tak po roz­lou­če­ní s krá­lem a krá­lov­nou od­plou­vá na da­ro­va­né lodi do své rodné An­g­lie.