MLADÁ SCÉNA
Ústí nad Labem
CO HRAJEME
Podporují nás:

statutární město
Ústí nad Labem
Karel Čapek, Kristina Herzinová:
Ze života hmyzu
2018
Pů­vod­ní ale­go­ric­ké drama, které se řadí mezi spo­leč­ná díla brat­ří Čapků, Karla a Jo­se­fa, uplatňuje kri­tic­ký po­hled na teh­dej­ší a bo­hu­žel i sou­čas­nou spo­leč­nost, kde všech­ny vzta­hy ur­ču­jí so­bec­ké zájmy.
For­mou volně na sebe na­va­zu­jí­cích ob­ra­zů roz­ví­jí in­sce­na­ce vý­je­vy, v nichž vy­stu­pu­jí jed­not­li­vé hmyzí druhy, kde se po­u­ka­zu­je na mrav­ní pojmy, jako je la­ko­ta, ha­miž­nost, so­bec­tví.
Na místo tu­lá­ka pro­vá­zí di­vá­ka tímto svě­tem mladý chla­pec, který se uchvá­cen krá­sou mo­tý­lích kří­del po­no­ří do snu a stane se sou­čás­tí ži­vo­ta po­vrch­ních mo­tý­lů, ha­miž­ných lumků, chro­bá­ků a cvrč­ků, bo­jo­vých mra­ven­ců, kteří touží po moci, kukly a jepic, které se mih­nou a umí­ra­jí, žra­vých a ne­teč­ných hle­mýžďů. Tento hmyzí po­hled na život chla­pec od­su­zu­je, ale zá­ro­veň se za­mýš­lí nad osu­dem lid­ským.
Tato feé­rie je při­způ­so­be­na dneš­ní­mu mla­dé­mu di­vá­ko­vi a místo mo­ra­lis­tic­ké­ho biče, ne­ná­sil­nou for­mou naplňuje po­sel­ství brat­ří Čapků. Úchvat­ná po­dí­va­ná je ur­če­na pro všech­ny vě­ko­vé ka­te­go­rie od 8 let.